Ấu Đoàn Lạc Hồng - Wölflinge

Akela   Tr. Tam

 Baloo  Tr. Dung